Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Склад методичноi ради  

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

21.07.2011  м. Київ №484/5


Про внесення змін до наказу Головного
управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5
"Про створення Методичної ради з питань нотаріату

при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу"

 

У зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ :

1.Внести зміни до пункту третього наказу Головного управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5 "Про створення методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу", зокрема, слова "завідувач Калинівською державною нотраіальною конторою"  замінити словами "приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотраіального округу".

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.начальника управління                                                              Т.М.Красавіна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

27.10.2010  м. Київ №740/5


Про внесення змін до наказу Головного
управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5
"Про створення Методичної ради з питань нотаріату

при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу"

 

У зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ :

1.Внести зміни до пункту третього наказу Головного управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5 "Про створення методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу", виключивши зі складу Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області Нечипорук Світлану Володимирівну та Бурдальову Інну Вячеславівну та включивши до її складу Коновал Натапію Юріївну  - заступника начальника Головного управління юстиції у Київській області - начальника відділу організації роботи та контролю у сфері нотаріату та Маліневську Віту Миколаївну - головного спеціаліста відділу організації роботи та контролю у сфері нотаріату.

2.Пункт четвертий наказу Головного управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5 викласти в редакціїї "Головою Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області призначити Коновал Н.Ю."

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Начальник управління                                                              Н.В. Ященко

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

06.04.2009  м. Київ №247/7


Про внесення змін до наказу Головного
управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5
"Про створення Методичної ради з питань нотаріату

при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу"

 

У зв'язку із кадровими змінами

НАКАЗУЮ :

1.Унести зміни до пункту 3 наказу Головного управління юстиції у Київській області від 03.07.2008 №455/5 "Про створення методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області та затвердження її складу", виключивши зі складу Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області Рябуш Л.А. та включивши до її складу Бурдальову І.В. - начальника відділу організації роботи нотаріату Головного управління юстиції у Київській області.

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                              К.І. Чижмарь

  

Склад методичної ради

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

03 липня 2008 м. Київ №455/5


Про створення Методичної ради
з питань нотаріату при Головному
управлінні юстиції у Київській області
та затвердження її складу

 

У зв'язку з необхідністю удосконалення нотаріальної практики, з метою сприяння підвищенню результативності та якості нотаріальних дій, що вчиняють нотаріуси Київської області.


НАКАЗУЮ :

1.Створити Методичну раду з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області.

2.Затвердити Положення про Методичну раду нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Київській області.

3.Затвердити такий склад Методичної ради з питань нотаріату.

 Нечипорук С.В. - заступник начальника Головного управління юстиції у Київській області - Голова Методичної ради;
Левчук О.Б. - приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу;
Дідок В.В. - приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу;
Єлістратова С.В. - приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу;
Плахотня О.Г. - завідувач Калинівською державною нотаріальною конторою;
Чеботар С.І. - приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;
Шепітко В.В. - приватний нотаріус Миронівського районного нотаріального округу;
 Журавська В.В. - Завідувач Броварської міської державної нотаріальної контори;

Бурдальова І.В. - начальник  відділу організації роботи нотаріату Головного управління юстиції у Київській області, секретар Методичної ради.

4. Головою Методичної Ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Київській області призначити Нечипорук С.В.

5. З наказом всіх нотаріусів Київської області ознайомити.

 

Начальник управління                                                              К.І. ЧижмарьЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного управління
юстиції у Київській області
від «03» липня 2008р. №455/5

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Методичну раду з питань нотаріату

при Головному управлінні юстиції у Київській області

 

1.Методична рада з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області (надалі - Методична рада) є аналітично-методичним та консультативно-дорадчим органом, що створений Головним управлінням юстиції у Київській області з метою удосконалення нотаріальної практики, сприяння підвищенню результативності та якості нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами Київської області, підвищенню їх професійного рівня та ділової кваліфікації, узагальненню і розповсюдженню єдиної нотаріальної практики, розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо покращення організації діяльності органів нотаріату, що належать до компетенції Головного управління юстиції у Київській області.
Члени Методичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

 2.У своїй діяльності Методична рада керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Київській області, що регулюють організацію діяльності органів нотаріату, а також цим Положенням.

 3.Основними завданнями Методичної ради є:

-        сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

-        узагальнення та розповсюдження єдиної нотаріальної практики щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами області;

-        вивчення нових та удосконалення наявних форм та методів роботи по наданню правової допомоги при вчиненні нотаріальних дій;

-        аналітична робота і надання методичної допомоги нотаріусам області;

-        проведення семінарів з нотаріусами області;

-        підготовка роз'яснень норм чинного законодавства;

-        поширення позитивного досвіду роботи приватних та державних нотаріусів;

-        сприяння підвищенню професійного рівня та ділової кваліфікації нотаріусів тощо;

-        підготовка інформаційних листів, методичних роз'яснень по вчиненню нотаріальних дій;

-        заслуховування на своїх засіданнях актуальних питань, які виникають в процесі виконання Методичною радою нотаріусів завдань, покладених на неї.

 

4.Методична рада, відповідно до покладених на неї завдань, разом із відділом організації роботи нотаріату Головного управління юстиції у Київській області:

- надає допомогу у вирішенні проблемних питань, що виникають при вчиненні нотаріальних дій;

- планує свою роботу і звітує про виконання планів начальнику Головного управління юстиції у Київській області.

 

5.Склад Методичної ради затверджується наказом начальника Головного управління юстиції у Київській області.

 

6.Голова Методичної ради призначається наказом начальника Головного управління юстиції у Київській області, заступник Голови та секретар Методичної ради обираються з числа членів ради на першому її засіданні.

 

7.Керівництво Методичною радою здійснює Голова Методичної ради.
Голова Методичної ради:

- організовує роботу Методичної ради;
- розподіляє функціональні обов'язки між членами Методичної ради;
- організовує проведення засідань Методичної ради і вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю ради;
- здійснює за дорученням керівництва Головного управління юстиції у Київській області інші функції, необхідні для виконання покладених на Методичну раду завдань.

 

8.Заступник Голови Методичної ради :

- в період відсутності Голови Методичної ради виконує його обов'язки;

- забезпечує розробку перспективних планів роботи та здійснює контроль за їх виконанням, готує звіти про роботу Методичної ради, тощо.

 

9.Секретар Методичної ради забезпечує підготовку засідань Методичної ради, складання протоколів засідань, інформацію щодо виконання планів роботи Методичної ради та контролює подальшу реалізацію прийнятих Методичною радою документів.

 

10.Порядок роботи Методичної ради:

10.1.Основною формою діяльності Методичної ради є її засідання, які скликаються не рідше одного разу на місяць, відповідно до планів роботи, що розробляються на рік і на квартал та затверджуються Методичною радою;

10.2.Засідання Методичної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини (1/2) її членів.

10.3.Рішення Методичної ради є чинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Методичної ради;

10.4.Рішення з обговорюваних питань оформлюються протоколами, які підписуються Головою та секретарем і мають рекомендаційний характер. Документація Методичної ради зберігається у відділі організації роботи нотаріату Головного управління юстиції у Київській області;

10.5.На засідання Методичної ради для розгляду проблемних питань можуть запрошуватись нотаріуси області, спеціалісти Головного управління юстиції у Київській області та спеціалісти з різних галузей права. У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання Методичної ради.

 

11.Організаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи Методичної ради здійснюється Головним управлінням юстиції у Київській області.

 

Заступник начальника                                                                    С.В.Нечипорук

 

 

  © 2008 Методична рада нотаріату