Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2014 №1422/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014

м. Київ

N 1422/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2014 р. за N 1046/25823

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про нотаріат" та підпункту 69 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою підвищення професійного рівня державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3256/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1331/18626 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Баранова Т. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І. С.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 серпня 2014 року N 1422/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2014 р. за N 1046/25823

 

Порядок
підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

1. Цей Порядок визначає механізм організації підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів з урахуванням вимог Законів України "Про нотаріат", "Про вищу освіту" та "Про освіту".

2. Метою підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів є вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні нотаріальної діяльності.

3. Підвищення кваліфікації є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання, поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.

4. Підвищення кваліфікації державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів здійснюється за такими видами:

самостійне навчання;

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (далі - Центр) за дорученням Міністерства юстиції та вищими навчальними закладами;

навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються самоврядними організаціями нотаріусів та науковими установами.

5. Нотаріуси зобов'язані постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та не менше ніж один раз на два роки підвищувати кваліфікацію за професійними програмами підвищення кваліфікації або за програмами тематичних короткострокових семінарів з подальшим складанням заліку та отриманням свідоцтва.

Мінімальний строк підвищення кваліфікації, за результатами проходження якого видається відповідне свідоцтво, становить 54 академічні години.

6. Самостійне навчання (самоосвіта) як вид підвищення кваліфікації може здійснюватися, зокрема, шляхом публікацій науково-практичних статей з питань нотаріату у фахових друкованих виданнях (журналах та інших періодичних виданнях) в Україні; участі у міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань нотаріату; навчання з метою здобуття освітнього ступеня магістра, наукових ступенів за професійно спрямованими напрямами підготовки у сфері нотаріату.

7. Навчальні плани підвищення кваліфікації за професійними програмами та програмами тематичних короткострокових семінарів формуються з урахуванням таких напрямів:

актуальні питання організації нотаріальної діяльності в Україні;

правила ведення нотаріального діловодства та архіву;

загальні правила та порядок вчинення нотаріальних дій;

нотаріус як спеціальний суб'єкт, який виконує функції державного реєстратора прав на нерухоме майно;

діяльність нотаріуса, пов'язана з удосконаленням практичних навичок по роботі з єдиними та державними реєстрами;

підготовка документів для проставлення апостиля та подальшої консульської легалізації;

нотаріус як суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності нотаріуса;

інші питання, пов'язані з діяльністю нотаріуса, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.

8. Підвищення кваліфікації за професійними програмами, яке організовується Центром, проводиться зі складанням підсумкового заліку.

У разі успішної здачі заліку Центром видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання". При цьому мінімальний строк навчання за такою програмою становить 108 академічних годин.

9. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром, проводяться відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів (далі - план-графік), які щороку затверджуються Міністерством юстиції.

План-графік містить інформацію щодо виду, загальної теми та строку підвищення кваліфікації, категорії слухачів та відповідальних за організацію і проведення навчання.

Після затвердження план-графік розміщується на офіційному веб-сайті Центру в мережі Інтернет.

На підставі плану-графіка Центр спільно з Департаментом нотаріату та фінансового моніторингу (далі - Департамент) формує навчальні плани до кожного навчального заходу, якими передбачаються вид, загальна тема, строк підвищення кваліфікації, категорія слухачів, розподіл навчального часу, тематика навчальних занять та викладацький склад.

Тематика навчальних занять визначається згідно з напрямами, визначеними пунктом 7 цього Порядку, досвідом професійної діяльності слухачів і змінами у чинному законодавстві України.

Навчальні плани щодо підвищення кваліфікації нотаріусів і консультантів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів погоджуються Департаментом кадрової роботи та державної служби та затверджуються директором Центру.

З метою оцінки результатів навчання, перевірки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосовується підсумковий контроль, що здійснюється шляхом складання у Центрі підсумкового заліку.

Для прийняття заліку Центром утворюється комісія у складі голови комісії, заступника голови комісії (за потреби), членів комісії та секретаря. Персональний склад комісії затверджується наказом Центру.

Голова комісії затверджує орієнтовний перелік питань для винесення на залік. Інші питання щодо порядку проведення заліку вирішуються Центром.

У разі успішного складення заліку Центром видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

10. Центр може організовувати позапланові та додаткові заходи з підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів для державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів за безпосереднім зверненням зазначених осіб та на договірних засадах.

У разі проведення Центром таких заходів державним та приватним нотаріусам, консультантам державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, помічникам приватних нотаріусів видається сертифікат про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Мінімальний строк навчання при організації Центром позапланових та додаткових заходів становить 6 аудиторних годин.

11. За результатами проходження навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються самоврядними організаціями нотаріусів, науковими установами та вищими навчальними закладами, може видаватися відповідний документ.

12. У тематичних короткострокових семінарах, які організовуються самоврядними організаціями нотаріусів, науковими установами та вищими навчальними закладами, крім осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та інші особи, які виявили бажання пройти навчання за програмами цих семінарів.

13. Методичне забезпечення проведення підвищення кваліфікації здійснюється відповідно Міністерством юстиції, Центром, самоврядними організаціями нотаріусів спільно з науковими установами та вищими навчальними закладами.

 

Директор Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингу

Т. І. Баранова

 

 

Додаток 1
до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів
(пункт 9)

 

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

Видано нотаріусу державної нотаріальної контори, консультанту державної нотаріальної контори, нотаріусу державного нотаріального архіву, консультанту державного нотаріального архіву, приватному нотаріусу, помічнику приватного нотаріуса (необхідне надрукувати)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) підвищив(ла) кваліфікацію шляхом участі в семінарі з питань нотаріату та успішно склав(ла) залік у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Тривалість навчання ___ навчальних годин.

Директор Центру

______________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

_______________________
(дата видачі свідоцтва)

Реєстраційний номер ________________

       

 

 

Додаток 2
до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів
(пункт 10)

 

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

Видано нотаріусу державної нотаріальної контори, консультанту державної нотаріальної контори, нотаріусу державного нотаріального архіву, консультанту державного нотаріального архіву, приватному нотаріусу, помічнику приватного нотаріуса (необхідне надрукувати)
____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) підвищив(ла) кваліфікацію шляхом участі в семінарі з питань нотаріату у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Тривалість навчання ___ навчальних годин.

Директор Центру

______________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

_______________________
(дата видачі сертифіката)

Реєстраційний номер ________________

       

 

____________Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату