Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №843 "Про внесення змін до Типового договору оренди землі" , 25/11/2016

Станом на 25.11.2016 Постанова чинності не набрала

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. N 843

Київ

Про внесення змін до Типового договору оренди землі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 527; 2006 р., N 50, ст. 3338; 2008 р., N 68, ст. 2269), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН


Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. N 843


ЗМІНИ,
що вносяться до Типового договору оренди землі

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) _____________________________________________________________________
                                                                                                 (цільове призначення)
з кадастровим номером (кадастровими номерами) _________________________________________,
яка розташована (які розташовані) _____________________________________________________.".
                                                                                                                 (місцезнаходження)


2. Пункти 2 і 4 після слова "передається" доповнити словом "(передаються)".

3. Пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:

"5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:
_______________________________________________________________________ ______ гривень;
                                                                   (кадастровий номер земельної ділянки)

_______________________________________________________________________ ______ гривень.
                                                                  (кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в оренду, має (мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: _________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.".


4. Абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).".

5. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі

_____________________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі - у гривнях із зазначенням _____________________________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за
_____________________________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності - із зазначенням відсотків
_____________________________________________________________________________________
суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
_____________________________________________________________________________________
в натуральній формі (для земельних ділянок приватної
_____________________________________________________________________________________
власності) - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної
_____________________________________________________________________________________
із земельної показники продукції, місце, умови,ділянки, якісні
_____________________________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен
_____________________________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими
___________________________________________________________________________________.".
цінами на дату внесення орендної плати)


6. У пункті 12 слова "та надання послуг" виключити.

7. У пункті 13:

в абзаці третьому слова "розмірів земельного податку" замінити словами "граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

8. Розділ "Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду" виключити.

9. Пункт 31 викласти у такій редакції:

"31. Обов'язки орендаря*: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________".


10. Абзац третій пункту 38 після слова "її" доповнити словом "(їх)".

11. Абзац другий пункту 40 після слів "цю земельну ділянку" доповнити словами "(ці земельні ділянки)".

12. Пункт 43 викласти у такій редакції:

"43. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами**. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.".

13. Розділ "Підписи сторін" викласти у такій редакції:

"Підписи сторін

Орендодавець

_______________________________
М. П. (за наявності печатки)

Орендар

____________________________
М. П. (за наявності печатки) ".


 

14. Доповнити Типовий договір виносками такого змісту:

"____________
* У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов'язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об'єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

** У разі оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства рекомендується додати до договору агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.".

15. У тексті Типового договору слова "земельна ділянка" в усіх відмінках замінити словами "земельна ділянка (земельні ділянки)" у відповідному відмінку, а слова "орендована земельна ділянка" в усіх відмінках - словами "орендована земельна ділянка (орендовані земельні ділянки)" у відповідному відмінку.

____________

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату